Princip individuálního přístupu

Uznání vlastní jedinečné kvality osobnosti každého uživatele a z toho vyplývající individuální přístup bez stereotypů a předsudků.

Vyjadřování pocitů

Uznání potřeby uživatele volně vyjádřit své pocity, včetně pocitů negativních.

Empatie

Snaha vcítit se do pocitů uživatele a jeho situace a na jeho pocity reagovat.

Akceptace

Vnímat uživatele takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek, podporovat vnitřní důstojnost a sebehodnocení uživatele.

Nehodnotící postoj/nemoralizování

Nehodnotit osobnost uživatele, ale jeho jednání, postoje.

Sebedeterminace

Respektovat uživatelovo právo a potřebu se svobodně rozhodovat a vybírat si mezi alternativami za předpokladu, že tím nebudou ohroženy práva a legitimní zájmy druhých.

Diskrétnost

Pracovník zachovává důvěrnost informací. Diskrétnost je nejen základním právem uživatele a etickým závazkem pracovníka, ale i základem efektivního práce. Toto právo uživatele však není absolutní, limitem je odpovědnost pracovníka k sobě, zaměstnavateli, společnosti a také práva ostatních uživatelů.

Úcta, respekt k uživateli

Vycházející z respektu jedinečnosti a lidské důstojnosti´, přesvědčení, že každý je schopen změny, růstu, vývoje.

Upřímnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu k uživateli bezúhonné jednání

Nezneužívání vztahu důvěry, rozeznávání hranice mezi osobním a profesním životem, nezneužívání svého postavení pro osobní obohacení.