Služby pro lidi po poranění mozku

Postupně se na organizaci začali obracet také lidé z méně známé a opomíjené cílové skupiny lidí po poranění a poškození mozku. Tito lidé nezapadali do tehdy fungujícího spektra sociálních služeb, neexistovala prakticky žádná sociální služba určená speciálně pro ně. Proto jsme na základě získaných zkušeností otevřeli v roce 2005 program Návraty speciálně určený právě pro ně. Začínali jsme podpůrnou skupinou, programem sociálně terapeutické dílny a „podpůrnými“ konzultacemi s terapeutkou. V roce 2006 jsme nabídku rozšířili o terénní práci/case management a pracovní poradenství. Od ledna 2010 pak bylo pracovní poradenství součástí nabídky terénní práce / case managementu.

Sídlo organizace

Ještě před zahájením naší činnosti jsme intenzivně spolupracovali s architekty Martinem Rösslerem a Davidem Vávrou, kteří pro naše účely navrhli v areálu Jedličkova ústavu na Vyšehradě novou budovu – pavilon dílen tvořivosti. Výstavba pavilonu byla financování Nadací Jedličkova ústavu.

V pavilonu jsme zůstali až do roku 2011, kdy jsme byli nuceni hledat prostory nové. Velmi nám v této situaci pomohl Úřad městské části Praha 2, který nám za nekomerční nájem poskytl prostory na Novém Městě – v ulici Podskalská.

Změny od roku 2013

Od roku 2013 jsme v návaznosti na novelizaci občanského zákoníku pracovali na transformaci našeho občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

V roce 2014 městská část prostory nabídla k odkoupení sdružení vlastníků domu. Od ledna 2017 organizace platí komerční nájemné. V rámci registrovaných sociálních služeb jsme se zaměřili na poskytování sociálně terapeutické dílny, rozšíření a zkvalitnění nabídky této služby.

30. 8. 2016 bylo ukončeno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Tyto služby zahrnovaly:

 

a) Terénní práce / case management

Služba určená lidem se zdravotním postižením – s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a lidem po poškození a poranění mozku ve věku od 16 do 64 let. Nabízela dlouhodobou podporu uživatele založenou na jeho individuálních potřebách poskytovánou terénním pracovníkem/case managerem, zejména spolupráci na rozvoji samostatnosti a soběstačnosti, hledání aktivní náplně volného času, pracovní i odborné poradenství a spolupráci při hledání dalších užitečných služeb při vstupu či návratu do aktivního života. Podpora probíhala formou individuálních konzultací s terénním pracovníkem nejen v prostorách organizace, ale také v terénu tj. v přirozeném prostředí člověka s postižením (doma, ve městě, v institucích). Terénní pracovník je současně také case managerem, pomáhá koordinovat poskytované služby a provází uživatele nejen v rámci naší organizace, ale napříč celým systémem sociální i zdravotní péče. Mezi témata terénní práce patřilo nejčastěji psaní životopisu a motivačního dopisu, nácvik pohovoru se zaměstnavatelem, práce s diářem, nácvik cestování, vyhledání vhodné volnočasové aktivity, sociální či jiné služby, pomoc při jednání na úřadech atd.

 

b) Podpůrná skupina pro lidi po poranění nebo poškození mozku

Cílem podpůrné skupiny bylo vytvořit bezpečný prostor pro sdílení témat souvisejících s životem po prodělaném poškození mozku. Jde totiž o specifické a zásadní změny, které často dokážou plně pochopit jen lidé s podobnou zkušeností, a právě oni sobě navzájem mohou dát podporu a pohled, který jim ani nejlepší odborník nedá. Společné setkávání lidí s podobnou životní zkušeností nabízí vzájemné sdílení zážitků, vzájemnou podporu při řešení náročných situací apod. Úlohou terapeutů je vytvářet bezpečné prostředí, moderovat setkání, případně přinášet nová témata.

 

Od června 2016 naše organizace nese nový název: Dílny tvořivosti, o.p.s.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o založení Dílen tvořivosti.

Především: Zdeňku Štálníkovi, Ivaně Slámové, Ireně Soukupové, Alexandru Ornstovi, Marcele Chovanové a Jitce Častulíkové (roz. Dubnové).