Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů jsou

Dílny tvořivosti, o.p.s., se sídlem Podskalská1252/24, Praha 2.

Správce můžete kontaktovat poštou nebo osobně na adrese sídla, telefonicky na čísle +420 774 372 796 nebo 222 511 488 nebo e-mailem dilny_tvorivosti@seznam.cz

Proč Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje potřebujeme pro dojednávání sociální služby (určení, zda je pro Vás nabízená služba vhodná a zda Vám může pomoci) a poskytnutí sociální služby (k uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby). Tedy proto, abychom Vám mohli poskytnout vhodnou pomoc a podporu.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Jaké osobní údaje potřebujeme a proč?

• Jméno a příjmení
• Datum narození, abychom poznali, zda patříte do naší cílové skupiny, nebo s Vámi mohli uzavřít Smlouvu o poskytování služby
• Adresa trvalého bydliště (kontaktní adresa), abychom s Vámi mohli uzavřít Smlouvu o poskytování služby nebo Vám poslat poštu
• Telefon nebo email, abychom Vás mohli kontaktovat při mimořádných situacích (uzavření služby, akce, apod.)
• Zdravotní omezení, abychom Vám mohli poskytovat bezpečnou službu (zjišťujeme informace o alergiích, epilepsii, dietách apod.)
• Typ zdravotního znevýhodnění, abychom poznali, zda patříte do naší cílové skupiny, mohli reagovat na specifické projevy dané zdravotním znevýhodněním a mohli Vám poskytovat bezpečnou službu
• Omezení svéprávnosti, abychom věděli, zda můžete uzavřít Smlouvu o poskytování služby
• Osobní údaje o opatrovníkovi (pokud ho máte) kvůli uzavření Smlouvy o poskytování služby
• Kontaktní údaje (adresa, telefon, email) na osobu, která Vás zastupuje nebo podporuje, slouží k potřebě informovat ji např. v případě mimořádné situace

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách Dílen tvořivosti.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Je pro nás velmi důležité, abychom zajistili ochranu údajů, které nám poskytujete. Vaše dokumentace je uložena v uzamčené skříni. Elektronická dokumentace je vedena v počítači, který je chráněný heslem.

Jak dlouho Vaše údaje potřebujeme a co se s nimi nakonec stane?

Vaše údaje potřebujeme po celou dobu poskytování sociální služby. Následně je bezpečně uložíme (archivujeme) na 5 let. Pak údaje skartujeme.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám?

Vaše osobní údaje nebudou předávány jiným osobám.
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout další osobě pouze na základě Vašeho písemného souhlasu, nebo během kontroly naší práce (např. inspekce kvality).
Všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o tom, co se o Vás dozvěděli.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Můžete požádat, abychom Vám ukázali, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme.
Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu.
Pokud myslíte, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat neměli, můžete požadovat jejich vymazání.
Můžete se rozhodnout, že nám některý údaj o sobě nedáte. To ale může znamenat, že Vám nebudeme moci pomáhat (tj. poskytnout Vám sociální službu).
Když nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na ulici Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Když Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.