Poslání služby

Posláním sociální rehabilitace je umožnit rodinám, dětem či jednotlivcům se sociálním či zdravotním znevýhodněným, aktivně se zapojit do společnosti.

Cílová skupina

1. Rodiny s jedním či více členy se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, procházející obtížnou životní situací, ohrožené nepříznivou sociální či hmotnou deprivací
2. Mládež ve věku od 7 – 18 let se zdravotním postižením či chronickým onemocněním
3. Dospělí ve věku od 19 – 64 let se zdravotním postižením či chronickým onemocněním

4. Pečující bez omezení věku

Služba je poskytována osobám/lidem, kteří:

 • chtějí řešit svou aktuální nepříznivou nebo krizovou životní situaci
 • chtějí aktivně přistupovat k hledání vnitřních i vnějších zdrojů pomoci
 • chtějí žít aktivně, mít koníčky
 • chtějí pracovat, mít vlastní domácnost a pracovat na rozvoji samostatnosti (své osobní nebo celé rodiny)
 • chtějí pracovat na prohlubování specifických schopností a dovedností umožňující naplňovat očekávané funkce člena rodiny nebo rodiny jako celku

Služba není určena

 • osobám, které nemají o poskytovanou službu zájem (zájem o poskytování služby má např. pečující osoba)
 • osobám, které dosáhly starobního důchodu
 • osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením
 • osobám dekompenzovaným s duševním onemocněním
 • osobám s těžkým smyslovým postižením
 • osobám agresivním (fyzické napadání, vulgární verbální útoky)
 • osobám s nízkofunkčním autismem
 • osobám s nezaléčeným závažným infekčním onemocněním

Ambulantní forma služby není (s ohledem na vnitřní uspořádání prostor) poskytována osobám na invalidním vozíku.

Cíle služby

Hlavním cílem služby je umožnit uživateli, aby se aktivně zapojil do většinové společnosti a překonal překážky, které mu jeho aktuální životní situace, zdravotní či sociální handicap přináší, nebo alespoň zajistit, aby se jeho současná životní situace nezhoršovala a setrvala na stávající úrovni.

O této službě najdete bližší informace a aktuality na našich webových stránkách www.navraty.info.

Služba nabízí individuální i skupinovou pomoc a podporu při řešení nelehké životní situace a tím snižuje riziko jejího dalšího zhoršování, prohlubování sociálního znevýhodnění či vyloučení, propadu v síti běžně nabízené podpory.
Služba poskytuje podporu v nalézání nové nebo pozměněné životní náplně v pracovní i mimopracovní oblasti, při fungování v mezilidských vztazích, pomáhá při adaptaci uživatele na novou životní situaci a klade důraz na aktivní přístup uživatele k naplňování osobních cílů.

Časové vymezení služby

Terénní forma

Pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 16:00 (dle předchozí individuální domluvy)
Pátek 8:00 – 15:00 (dle předchozí individuální domluvy)

Ambulantní forma

Středa: 12:30 – 17:00 poskytování základního sociálního poradenství, jednání se zájemci, rodinnými příslušníky, konzultace/nácviky činností

Konzultace

Probíhají dle předchozí domluvy s daným pracovníkem obvykle 1x měsíčně, nácviky činností dle potřeby (zakázky uživatele) v rozsahu 1 – 4x měsíčně, v rozsahu provozní doby služby od pondělí do pátku, k rozvržení konzultací dochází na základě předchozí dohody v rámci individuálního plánování služby.

Kontaktní osoby pro zájemce o službu:

Bc. Jitka Častulíková – ředitelka, castulik@dilnytvorivosti.cz, mob. +420 608 372 796

Martina Vavříková – terénní pracovnice, teren@dilnytvorivosti.cz, mob. +420 608 372 999

Mgr. Marieta Barčáková – terénní pracovnice/metodička, metodik@dilnytvorivosti.cz, mob. +420 731 149 579

Mgr. Magdalena Pajanková – terénní pracovnice, mob. +420 777 082 172

RNDr. Erika Maliníková, Ph.D. – odborný konzultant/pedagog/asistent nácviků

Jak probíhá jednání se zájemci o službu?

První kontakt se zájemcem o službu

Zájemce o službu může Dílny tvořivosti kontaktovat osobně, telefonicky či přes email.
Všem zájemcům o službu srozumitelně vysvětlíme základní informace o službě – cílová skupina, podmínky vstupu do služby, pravidla a základní činnosti, které služba nabízí, provozní doba, forma a místo poskytování služby.
V případě, že je to v daný okamžik možné a příhodné, domluvíme se hned na osobní informační schůzce – konkrétní datum a čas schůzky, který vyhovuje provozní době služby a možnostem zájemce. Pokud to možné není, domluvíme se na lhůtě, ve které se znovu spojí zástupce organizace se zájemcem, aby si domluvili společnou schůzku.

Informační schůzka

U informační schůzky se zájemcem je vždy pracovník pracující s cílovou skupinou (sociální pracovník či pracovník v sociálních službách). Během této schůzky zjišťujeme my i zájemce, zda je pro něj služba vhodná či nikoli.
Zájemce seznámíme podrobněji s posláním, cíli a cílovou skupinou služby a konkrétnější podobou poskytované služby – jakým nácvikům a aktivitám se v rámci služby můžeme věnovat, možná míra a frekvence využívání služby, s kým se ve službě potká, kdo s ním bude pracovat, individuální plánování.

Informace od nás dostáváte ústně i písemně (v podobě letáků, které si můžete odnést domů). Společně vyplníme Vstupní dotazník pro zájemce o služby, promluvíme si o vaší motivaci a očekávání od služby, zmapujeme vaši současnou sociální situaci i míru potřebné podpory.

Na schůzku můžete také přizvat kohokoliv z vašich blízkých nebo zástupce jiných organizací, jejichž služby využíváte. Vždy dáváme prostor pro dotazy. Je důležité, aby předané informace byly pro vás srozumitelné.

Na nejbližší poradě týmu vaši zakázku projednáme a přibližně do týdne od informační schůzky vás budeme informovat, zda je/není pro vás naše služba vhodná. Pokud ano, nabídneme vám termín dalšího setkání.

Vstup do služby

Na další schůzce se blíže definují oblasti spolupráce. V jakých oblastech byste z naší strany potřeboval podporu, jakých – konkrétních cílů byste chtěl dosáhnout a jakými metodami (nácvikem konkrétních činností, rozvojem konkrétního dovedností, individuální podporou, jeho aktivním zapojením či poskytnutím poradenství). Následně uzavíráme Smlouvu o poskytování služby.

Jaké činnosti služba nabízí?

a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (nabízena v terénu, v bydlišti uživatele)
  nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, (v terénu, v bydlišti uživatele)
 • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, (v bydlišti uživatele, event. za podpory dalšího specialisty, odborného poradce)
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, (v terénu)
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, (ambulantně nebo v terénu, bydlišti uživatele)

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 •  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, (v terénu)
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, (v terénu)
 • nácvik chování v různých společenských situacích, (ambulantně, v terénu)
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, (ambulantně, v terénu)

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, (ambulantně, v terénu)

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 •   podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, (ambulantně, v místě bydliště)
 •    informační servis a zprostředkovávání služeb (ambulantně, v terénu)

Je pro nás velmi důležité, aby služba odpovídala vždy vašim aktuálním potřebám, respektovala vaše přání a představy nejen o námi poskytované podpoře, ale především vašem životě. Proto budete po celou dobu spolupráce aktivně zapojen do rozhodování o využívání služby a to následujícím způsobem:

 • poskytneme vám podporu, abyste dokázal formulovat vlastní přání, potřeby, očekávání od služby a představy o cíli, kterého chcete v rámci služby dosáhnou
 • služba bude poskytována na základě vašich osobních potřeb
 • aktivně se budete podílet na řízení průběhu vám poskytované podpory, na vytváření individuálního plánu, vaše priority jsou vždy na prvním místě
 • máte možnost zažádat o výměnu klíčového pracovníka
 • máte možnost hodnotit poskytovanou službu i pracovníka
 • poskytování služby může být kdykoliv na vaše přání ukončeno