Projekt Transformace

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“ – Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

 

S naší službou sociální rehabilitace jsme se zapojili do evropského projektu Transformace.

 

Cíl projektu

Přechod lidí s postižením, seniorů a ostatních klientů ze zařízení s nedostatečnými standardy pro poskytování sociálních služeb do prostředí, které jim umožní žít běžným a přirozeným způsobem života.

Modernizace systému péče o uživatele pěti příspěvkových organizací ústavního typu s pobytovými službami, lokalizovaných mimo území hl. m. Prahy, na služby terénního nebo komunitního typu v domácím prostředí, které budou odpovídat potřebám klientů, a současně posílení podpůrných sociálních služeb, které budou moci klienti využívat pro zajištění plnohodnotného a dle možností samostatného života.

 

Klíčové aktivity

 

 • Rozšíření kapacit a zvýšení flexibility terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb tak, aby služby zajišťovaly odpovídající podporu pro uživatele hlásící se do a odcházející z pobytových služeb mimo HMP, a spolu s tím podpořit procesy systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Posílení kapacit sociálních služeb.
 • Podpora procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Podpora vzdělávání a strategického řízení.
 • Podpora transformace systému zajištění komplexní podpory a modernizace péče v pobytových zařízeních tzv. ústavní povahy a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách.
 • Rozvojové plány a Individuální plánování podpory.
 • Vzdělávání ředitelů a pracovníků příspěvkových služeb.
 • Průběžná podpora opatrovníků.
 • Rozvoj objektů pobytových zařízení.
 • Plánování rozvoje pracovníků v tzv. ústavních zařízeních a plánování podpory pro osoby, které se nevrátí do Prahy.

Více informací o projektu naleznete zde.

Zavádění sociální rehabilitace

Cílem tohoto pilotního projektu je rozšíření námi poskytovaných ambulantních služeb určených zejm. lidem s různou kombinací diagnóz a lidem po poškození mozku o službu terénní – sociální rehabilitaci a to mnohem širší cílové skupině. Projekt reaguje na aktuální situaci a poptávku po službě, která by byla dostatečně pružná a reagovala na aktuální potřeby cílové skupiny ve všech oblastech jejich života (práce, volný čas, vzdělání, zdraví, bydlení).

 

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace člověk člověku, ČSOB a řadou drobných dárců, jejichž podpory si velmi vážíme.

Sociálně terapeutická dílna – bezpečná cesta k větší samostatnosti

Cílem projektu je udržení registrované sociální služby – sociálně terapeutická dílna, kterou poskytujeme kontinuálně již od roku 2004 a o kterou je každým rokem větší zájem. Posláním naší sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí se zdravotním postižením při rozvoji soběstačnosti, komunikačních, motorických, sociálních a pracovních dovedností. Služba uživatelům umožňuje bezpečně rozvíjet svůj pracovní potenciál, vyjádřit své pocity a potřeby a začlenit se do běžného způsobu života.

 

Do naší sociálně terapeutické dílny dochází dospělí lidé s mentálním a tělesným postižením, ale také lidé s kombinací mentálního postižení a autismu, mentálního a duševního onemocnění, těžkého tělesného a duševního onemocnění nebo lidé, kteří následkem autohavárie, úrazu hlavy, mozkové příhody, klíšťové encefalitidy nebo nádoru mozku čelí těžkým následkům poškození mozku.

 

Se všemi klienty projektu intenzivně spolupracujeme na zlepšení jejich nepříznivé sociální situace a podporujeme je v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí.

 

Projek je realizován za podpory Nadace Jedličkova ústavu, hlavního města Prahy, MPSV, MČ Praha 7, MČ Praha 2.

Dobrý obchod

Dobrý obchod, který pomáhá – projekt Dílen tvořivosti zaměřený na podporu lidí po poškození mozku realizací vzdělávacích a osvětových aktivit. Nabízí nové originální kousky z rukou designérů, kreativců, umělců i řemeslníků. Kousky léty a kvalitou osvědčené či vylepšené. Nákupem přispějete na realizaci aktivit věnovaných lidem po poškození mozku. Kontakt pro nákup, dobré nápady i obdarování na dobryobchod@navraty.info.

 

Projekt „Dobrý obchod, který pomáhá“ nabízí další příležitost, jak podpořit naši činnost a to nákupem, obdarováním i pomocí s jeho realizací.

 

Bez koho/čeho

Dílny tvořivosti již více jak 10 let poskytují sociální a návazné služby lidem s různou kombinací diagnóz a postižení a lidem po poškození mozku, kterým pomáháme navrátit se zpět do aktivního života. Nic z toho by se nám nepodařilo bez Vaší podpory – drobných i firemních dárců, dobrovolníků.

 

Na podporu naší činnosti realizujeme také vedlejší hospodářskou a doplňkovou činnost, kterou tvoří zejména výroba a prodej dárkových předmětů (doposud primárně vyráběných klienty v rámci programu sociálně terapeutické dílny), pořádání vzdělávacích a integračních aktivit. Tyto aktivity nyní rozšiřujeme o ložit hlavu jelena.

 

Komu/čemu

Cílem projektu je získat finance na aktivity věnované lidem po poškození mozku, na zvyšování povědomí o nich, na vzdělávání a šíření spolupráce mezi zdravotní a sociální péčí.

 

Koho/co

Prodej výrobků pod značkou „Dobrý obchod“ či jelen_web_50pxsvým zákazníkům nabízí originální výrobky jak z časů minulých, jejichž kvality se léty ověřily a chceme jim dát příležitost k dalšímu použití (sem patří ono pomyslné „rodinné stříbro“), tak výrobky současných kreativců, zručných řemeslníků či umělců, kteří nám tímto způsobem vyjadřují podporu a přispívají na dobročinné účely.

 

O kom/o čem

V rámci projektu vznikají dvě řady produktů/zboží, jejichž nákupem nás můžete podpořit:

 • Výrobky „im/proved“ – tedy s ověřenou kvalitou, „rodinné stříbro“ či výrobky, které získají novou kvalitu drobnou úpravou, novým originálním nápadem.
 • Výrobky nové – originální, přímo vyrobené kreativci, umělci, řemeslníky.

 

Kontakt pro nákup, dobré nápady a obdarování

Jitka Častulíková
Podskalská 1252/24, 128 00 Prague 2, Czech Republic
E-mail: dobryobchod@navraty.info
Tel: 608 372 796
Tel. do obchodu: 774 372 796

Pomáháme nabrat síly

Pilotní projekt nabízející podporu rodinám v každodenní péči o dítě či mladého člověka se zdravotním postižením. Zajistí takovou péči, která v sobě snoubí potřeby dítěte či mladého člověka se ZP i pečujících osob.

 

Projekt cílí na rodiny s jedním či více členy se zdravotním znevýhodněním ve věku 6 – 26 let z Prahy a nejbližšího okolí.

 

Nabízená podpora umožní rodinám – pečujícím – získat čas pro řešení osobních záležitostí, seberealizaci a odpočinek, řešit aktuální nepříznivou nebo krizovou životní situaci. Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením zajistíme individuální péči, umožníme jim zapojit se do různých aktivit, při kterých mohou získávat další dovednosti a posilovat svoje schopnosti.

 

Projekt je realizován za podpory Nadace ČEZ, Nadace dětský mozek, Nadace Naše dítě a MČ Praha 7.

S kondicí hravě

Cílem projektu je prostřednictvím realizace 2 pobytových rekondičních akcí přispět ke zlepšení fyzické a psychické kondice i zlepšení schopnosti trávit volný čas smysluplně a aktivně odpočívat nezávisle na intenzivní podpoře blízkých – pečujících. Nabytí těchto kompetencí povede k vyšší samostatnosti CS, ke zmírnění dopadů ZP a jejich tělesné a duševní zdraví a napomáhá jejich zařazení do běžného života.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Magistrátu hl. města Prahy.

Společně k návratům

Také v tomto roce pokračujeme v realizaci projektu Společně k návratům. Jeho hlavním cílem je poskytování komplexní podpory lidem s různou kombinací diagnóz, vč. duševního onemocnění a lidem po poškození mozku různého původu, jejich blízkým a pečujícím.

 

Projekt nabízí individuální konzultace s terapeutkou/psycholožkou, pravidelná logopedicko–terapeutická setkání, trénink kognitivních funkcí, integrační arteterapeutický ateliér a nácvik relaxačních technik.

 

V návaznosti na pandemickou situaci a zkušenosti z předchozího roku jsme projekt rozšířili o možnost on-line formy podpory při získávání důležitých kompetencí v oblasti psychohygieny, zvládání sociální izolace, strachu a úzkostí; individuálních či rodinných/párových konzultací; sdílení odborných a užitečných informací; arteterapeutických a relaxačních technik prostřednictvím webových stránek, fb, telefonických či skype rozhovorů.

 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.