Je nám ctí

Pro rok 2021 jsme pro vás připravili několik projektů z oblasti kultury. Prvním z nich je projekt Je nám ctí, v rámci kterého si připomeneme výročí narození významných osobností české kultury 20. století. Každý měsíc vybereme 1- 2 osobnosti, jejichž život a dílo představíme (uvnitř organizace, na workshopech, ateliérech, následně veřejnosti ve výloze našeho obchůdku, prostřednictvím webů dilnytvorivosti.cz a navraty.info, fb a instagramu).

V průběhu worshopů a ateliéru s účastníky vytvoříme díla inspirovaná těmito osobnostmi – jejich životem, prací. Každé z osobností vzdáme hold také vytvořením originálního notýsku, jehož prodej přispěje k financování naší činnosti.

Těšíme se, těšte se s námi:)

Fantastické setkání 3. druhu

Cílem projektu je nabídnout bezpečné prostředí a příležitost pro dialog mezi lidmi s/bez postižení. Nabídne prostor k setkání lidí různých věkových kategorií i životních osudů. Účastníci se seznámí s různými výtvarnými či arteterapeutickými technikami. Vznikne příležitost společně tvořit, zároveň však (zejména lidem se závažnějšími poruchami řeči) používat různé prostředky k vyjádření vlastních pocitů, sdělení a komunikaci s ostatními.

Posílit vnímání výtvarné tvorby jako možné formy autorelaxace či arteterapie, která si nečiní ambice analyzovat či diagnostikovat, ale která „léčí“ v průběhu výtvarného procesu a produkci samotné.

Projekt nabídne účast na těchto aktivitách:

 1. Integrační arteterapeutický ateliér
 2. Společná návštěva aktuálních výstav
 3. Účast na workshopech/komentovaných prohlídkách k aktuálním výstavám s následnou reflexí společných zážitků

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Vy rozhodujete, my pomáháme

Účastníme se 9. kola grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme, v rámci kterého NF Tesco a NROS podporuje obecně prospěšné projekty. Ucházíme se o podporu našeho hlavního projektu – denní program sociálně terapeutické dílny. Z příspěvku bychom rádi uhradili mzdové náklady primárně pro pracovníky v přímé péči. Finanční příspěvek můžeme získat pouze za podpory široké veřejnosti, která ve vybrané lokalitě – pobočkách Tesco – bude pro náš projekt hlasovat.

Společně k návratům

Projekt nabízí široké spektrum odborné psychosociální podpory určené lidem s různou kombinací diagnóz, lidem po poškození a poranění mozku, jejich blízkým a pečujícím.

Cílem je poskytnout vám pomoc při zvládání nelehkých životních situací, navzájem se podpořit, porozumět okolí i sobě samému, potrénovat poznávací funkce, procvičit jemnou motoriku, uvolnit nastřádané napětí a emoce, osvojit si různé relaxační techniky, které můžete následně praktikovat doma.

Skupinový program probíhá vždy ve středu v čase od 13,30 do 16,30 hod. Individuální konzultace pak dle předchozí domluvy s terapeutem.

S ohledem na aktuální pandemickou situaci jsme nabídku podpory rozšířili o možnost on-line konzultací. Každý týden na webových stránkách navraty.info a našem fb sdílíme informace a rady k tréninku kognitivních funkcí, příklady různých arteterapeutických a relaxačních technik.

Projekt byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Magistrátem hlavního města Prahy.

Rozdrtit se nenecháme

Společný projekt Dílen tvořivosti a České podnikatelské pojišťovny, a.s.

Pomáháme lidem po poškození mozku a smrkům ztepilým zapustit kořeny do úrodné půdy. Ekologicko-sociální projekt, který je kombinací informační kampaně, sbírky a záchrany sazenic smrků, o které nyní s ohledem na přehodnocení skladby výsadby lesů není zájem a velká část z nich míří do drtičky. Osud smrků nám připomínal naši cílovou skupinu – osudy lidí, kteří se ani po života ohrožující události nechtějí nechat osudem rozdrtit a statečně čelí těžkým následkům vážné nemoci, úrazu či autonehody.

 

Společně s našimi partnery věříme, že ač v menší míře, přesto do naší krajiny tyto stromy patří. Třista kusů sazenic smrku ztepilého zkušeně zasadila organizace Home For Trees, finanční příspěvek na sazenice poskytla Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., organizační pomoc zajistili v BPS – Byznys pro společnost, z. s. a výtěžek z akce byl použit na provoz sociálně terapeutické dílny – asistenci klientů s těžkým zdravotním postižením, kteří se chtějí aktivně zapojit do programu Dílny tvořivosti o.p.s.

Pošli to dál

Cílem projektu „Pošli to dál“ bylo zvýšení povědomí veřejnosti o příčinách a následcích poškození a poranění mozku a tedy i jejich předcházení. Mezi nejčastější příčiny poškození mozku patří dopravní nehody, dále úrazy způsobené při volnočasových a sportovních aktivitách. Projekt vycházel z filozofie či myšlenky, že nejsilnější zážitek vyvolá osobní intenzivní zkušenost (v tomto případě zprostředkovaná workshopy s cílovou skupinou lidí po poškození mozku). Sekundárním cílem byla podpora lidí se zdravotním postižením – primárně osob po poškození a poranění mozku – při začleňování do společnosti a na trh práce.

 

Hlavní aktivitou projektu byly integrační pracovní workshopy – setkání lidí po poškození mozku se zástupci těchto skupin: 1. zástupci firemního sektoru – potenciální zaměstnavatelé, spolupracovníci na pracovištích (jejichž podpora je pro začlenění člověka se ZP klíčová), 2. studenti odborných škol (připravující se teoreticky na práci s cílovou skupinou lidí se ZP, obvykle však bližší zkušenosti s lidmi po poškození mozku v průběhu povinných praxí nezískávají) a 3. široká veřejnost s cílem přiblížit problematiku cílové skupiny, zvýšit povědomí o příčinách a následcích poškození mozku, překonat předsudky a obavy spojené s kontaktem s těmito lidmi.

 

Plánované aktivity byly koncipovány tak, aby se na jejich přípravě a realizaci podíleli přímo zástupci cílové skupiny z řad lidí po poškození a poranění mozku. Rozsah jednotlivých aktivit měl takové měřítko, aby bylo možné zprostřekovat osobní a intenzivní zkušenost se zástupci lidí po poškození a poranění mozku. Kromě workshopů proběhlo i mapování aktuálních potřeb po poškození a poranění mozku, které posloužilo k dalšímu plánování specializované péče a jako podklad pro vytvoření informačního letáku. V návaznosti na probíhající workshopy vznikla nová podoba webových stránek zaměřených primárně pro širokou veřejnost, seznamující s příběhy a potřebami cílové skupiny a možností podpory; aktualizace stávajících webových stránek zaměřených na problematiku lidí po poškození mozku www.navraty.info. Byl vytvořen informační materiál „Zmatek v hlavě“ – jak porozumět poškození mozku a vydány 3 tiskové zprávy se souvisejícími tématy.

 

Projekt byl podpořen Nadací ČEZ a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Voňavá dílna

V roce 2018 jsme díky podpoře Nadace GCP mohli zrealizovat projekt “Voňavá dílna”, během kterého jsme se zúčastnili kurzu výroby mýdel, nakoupili potřebné vybavení a materiál a s nově nabytým know how se společně s našimi klienty zahájili výrobu mýdel různých druhů, barev i vůní.

 

Do projektu se postupně zapojilo 20 klientů sociálně terapeutické dílny. Někdo hmotu krájel, barvil a voněl a trénoval při tom motoriku rukou. Jiný cvičil svou trpělivost při míchání hmoty v hrnci a paměť při zapamatování postupu výroby. Při spolupráci se také všichni učili toleranci, trpělivosti a vzájemné pomoci. Prodej hotových výrobků v přilehlém obchůdku umožňuje také trénovat jednání se zákazníky a počítání peněz.

 

Mýdla se staly trvalou součástí výrobního sortimentu naší dílny i přilehlého obchůdku. Mezi nejoblíbenější a nejprodávanější patří mýdla s vůní levandule, citrónu a růže. Vyrábíme také s vůní vanilky, roibosu a jasmínu. V předvánočním čase se nám také podařilo úspěšně zrealizovat větší zakázku. Díky této zkušenosti jsme připraveni přijímat i další hromadné zakázky “šité na míru” zákazníkovi (dle zvoleného tvaru, barvy, vůně, dárkového balení).

Jarní hnízdění aneb je to na budku

Základním cílem projektu je podpora lidí se zdravotním postižením – primárně lidí po poškození a poranění mozku a lidí s různou kombinací diagnóz při získávání:

 1. základních pracovních dovedností – návrh a výtvarné zpracování – pomalování – ptačích budek a
 2. sociálních návyků – v průběhu společného plánování a realizace výroby a prodeji výrobků

 

V rámci projektu získalo pracovní zkušenost přibližně 15 až 20 lidí se zdravotním postižením, kteří se podíleli na všech hlavních aktivitách projektu – propagace projektu, komunikace s partnery projektu, výroby a prodeje ptačích budek.

 

Výstupem projektu je 40 ptačích budek, vyrobených a pomalovaných uživateli našich sociálních služeb. Ty jsou prodávány v našem charitativním obchůdku a při různých charitativních akcích. Výtěžek z prodeje umožní spolufinancování provozu sociálně terapeutické dílny.

 

Vedlejším cílem projektu je upozornit širokou veřejnost na problematiku lidí po poškození a poranění mozku a na jeho možné příčiny a následky. U každé pomalované budky je totiž přiložen příběh konkrétního klienta, který se na její výrobě podílel.

 

Do realizace projektu byli vtaženi firemní partneři a dobrovolníci, kteří se podíleli jak na samotné výrobě ptačích budek (poskytovat osobní asistenci našim klientům), tak na přípravě a realizaci benefiční akce a benefičního prodeje.

 

Projekt byl prezentován prostřednictvím webových stránek www.dilnytvorivosti.cz, v prostorách organizace i prostřednictvím Úřadu MČ Praha 2. Hlavní partneři projektu jsou uvedeni na štítcích u výrobků i ve výroční zprávě organizace. O projektu se také můžete dočíst v tiskové zprávě.

 

Projekt byl podpořen Lesy České republiky, s. p.

Partnerství v projektu Ateliér Via Roseta

Partnerství v projektu Ateliér Via Roseta – pracoviště pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Dílny tvořivosti se v roce 2014 zapojily do projektu „Dílna Via Roseta – pracoviště pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením“ a nabídly tak několika osobám z cílové skupiny možnost vykonání praxe.

 

Dvouletý projekt na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (ZP) byl v prosinci 2014 ukončen. Tento projekt financovaný operačním programem Praha Adaptabilita (OPPA) byl úspěšný, podpořeno bylo celkem 27 osob se ZP, z nich 26 osob získalo placenou práci na období delší než 6 měsíců.

 

Zapojené osoby se ZP si osvojily řadu pracovních dovedností souvisejících především s textilní, papírenskou a keramickou výrobou a získaly i potřebné informace a dovednosti, které jim mohou pomoci při hledání a udržení si dalšího pracovního místa. Zaměstnávání osob se ZP, především s chronickým duševním onemocněním a s mentálním a kombinovaným postižením v Ateliéru Via Roseta bude pokračovat i v roce 2015 a bude opět finančně podpořeno z OPPA.

Na cestě do práce

Lidé se zdravotním postižením mají málo příležitostí najít zaměstnání. Možnost pracovat je pro ně přitom velmi důležitá. Pomoci s řešením tohoto problému chce projekt Dílen tvořivosti Na cestě do práce.

 

Cílovou skupinou jsou lidé po poranění nebo poškození mozku (zejména osoby po úrazech hlavy či po nádorových i jiných onemocněních mozku) a lidé s různými méně obvyklými kombinacemi diagnóz a postižení (mentální postižení a psychiatrická diagnóza, smyslové a mentální postižení).

 

Projekt po dobu jednoho roku nabízel soustavnou přípravu na nové uplatnění těm, kdo se kvůli následkům poškození mozku nemůžou vrátit k svému původnímu povolání anebo kvůli svému zdravotnímu postižení obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce. Stavíme přitom na na třech vzájemně provázaných pilířích:

 1. Sociálně terapeutická dílna nabízí zlepšování pracovních schopností, konkrétně výrobu drobných dárkových a dekorativních předmětů. Ve skupině zároveň probírají rozhovory týkající se zaměstnání: Jakou mzdu můžu čekat? Jak dlouhá je pracovní doba? Kdy mám nárok na dovolenou? Jaká mám pracovní práva a jaké povinnosti? V dílně se klienti učí spolupracovat a komunikovat s kolegy, dodržovat harmonogram pracovního dne nebo zhodnotit vlastní práci. Většina klientů dílny uvažuje o pracovním uplatnění především na chráněných pracovních místech. Dosud jsme v projektu podpořili 12 klientů.
 2. V pracovním poradenství si klienti ujasňují své zájmy a možnosti, sestavují svůj profesiogram, učí se napsat pracovní životopis, motivační dopis, pracovat s diářem, cestovat do zaměstnání. Nedílnou součástí je i simulace pohovoru se zaměstnavatelem a vyhledávání vhodného pracovního místa. Podporu pracovního poradenství využilo 5 klientů.
 3. I tréninkové pracoviště – vzorková prodejna s dárkovými předměty – umožňuje získat konkrétní dovednosti. Zaměstnanci se tu naučí a) dovednostem spojeným s provozem obchodu, obsluhou zákazníků a prodejem zboží (prodavačské práce), b) zajištění chodu kanceláře – pomocná administrativa (pochůzky, nákup kancelářských potřeb, kopírování a skenování materiálů, vyhledávání a zpracovávání informací na internetu, rozesílání e-mailů atd.) c) veškerým úklidovým pracím menších kancelářských nebo obchodních prostor (úklidové práce). Součástí je i získávání sociálních dovedností jako je dochvilnost, komunikace s kolegy a nadřízeným, sledování kvality práce. Na tréninkovém pracovišti získalo podporu 5 osob.

 

Jak vidí přínosy projektu jedna ze zaměstnankyň tréninkového pracoviště?

„Absolvovala jsem střední školu s ekonomickým zaměřením a pak jsem marně hledala práci. Chtěla jsme pracovat jako asistentka nebo někde na recepci, ale neumím žádný cizí jazyk, tak jsme začala hledat práci jako prodavačka. Zkusila jsem pracovat v jednom velkém obchodě s módou v nákupním centru, ale bylo tam moc lidí a já potřebuju spíš něco klidnějšího. Tady se učím, jak zboží zabalit a jak ho vystavit, aby vypadalo pěkně. Zkusila jsem si i aranžování výlohy, abych přilákala zákazníky. Umím sama jednat s lidmi, co přijdou něco koupit, věnuju se jim, aby byli spokojení.“

 

Projekt Na cestě do práce podpořila Nadace OKD a Nadace České spořitelny.

Pošli to dál

Hlavním cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti problematiku lidí po poškození a poranění mozku, zvýšit povědomí o příčinách a následcích a překonat předsudky a obavy spojené se zaměstnáváním a kontaktem s těmito lidmi. Projekt zprostředkuje pomocí integračních pracovních workshopů osobní setkání lidí po poškození mozku se zástupci firem (potenciální zaměstnavatelé, spolupracovníci), se studenty odborných škol (připravující se teoreticky na práci s danou cílovou skupinou), s volenými zástupci (zastupitelé, zaměstnanci městských úřadů a ministerstev) i se širokou veřejností. V rámci projektu vznikne také videospot, ve kterém konkrétní lidé po poranění mozku přiblíží svůj životní příběh. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Společně k návratům

Cílem projektu je podpora úzké spolupráce mezi poskytovateli specializované péče a jednotlivými složkami ucelené rehabilitace poskytované lidem po poškození a poranění mozku. K realizovaným aktivitám patří setkávání poskytovatelů zdravotní a sociální péče; samotných lidí po poškození mozku, jejich rodinných příslušníků či pečujících a průběžné mapování potřeb této cílové skupiny. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Mám co nabídnout

„Mám co nabídnout – individualizace a stabilizace poskytovaných služeb v oblasti integrace a zaměstnanosti mladých lidí s postižením, rok 2006-2007“

Cílem projektu je přispět k rozvoji a zkvalitňování programů poskytovaných v Centru denních služeb, které jsou určeny mladým lidem se zdravotním postižením, zejména studentům a absolventům speciálních škol a lidem po poškození/poranění mozku. Programy podporují uživatele v aktivním zapojení se do života. Důraz je kladen na podporu pracovního uplatnění.

 

Stručná anotace projektu

Rozvoj dosavadních programů pro absolventy a studenty speciálních škol a programu pro lidi po poškození/poranění mozku.

Rozšíření nabídky poskytovaných služeb:

 1. podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti uživatelů služeb
 2. podpora při zajištění osobní asistence
 3. zprostředkování zkušeností na pracovním trhu (zejména formou praxí)
 4. intenzivní podpora při využívání zdrojů v přirozeném prostředí uživatele (pomocí případové manažerky/terénní pracovnice)

 

 • Zkvalitnění prezentace poskytovaných služeb
 • Rozvoj pracovní rehabilitace v návaznosti na zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb.
 • Zavádění standardů kvality sociálních služeb, včetně tvorby a aktualizace metodiky poskytovaných služeb a orientačního posouzení kvality poskytovaných služeb

 

Rozvoj spolupráce se studenty odborných škol – zapojení studentů do

 • přípravy a realizace programů (praxe/stáže především studentů VOŠ Jabok v Praze) a
 • tvorby nové metodiky/technik pod odborným vedením partnera Teologické fakulty Jihočeské univerzity a pracovníků Dílen tvořivosti

Výměna zkušeností v oblasti integrace osob se zdravotním postižením formou workshopů ve spolupráci s VOŠ Jabok.

 

Partnery projektu byly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a VOŠ Jabok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Podpora počítačové gramotnosti

Od 15. ledna do 25. ledna 2007 probíhal osmidenní počítačový kurz pro klienty služeb Dílen tvořivosti, jehož cílem bylo rozšířit počítačové znalosti a dovednosti účastníků a motivovat je k dalšímu využívání počítače v osobním a pracovním životě. Kurzu celkem absolvovalo sedm klientů, přičemž každý získal certifikát o absolvování. Kurz byl postaven na individuálním přístupu k účastníkům, prostřednictvím kterého lektor Zdeněk Toušek, pomocné lektory Karolina Švambergová a Ivana Svojtková spolu s pracovnicemi Dílen tvořivosti zohledňovali individuální potřeby a možnosti každého z účastníků. V rámci projektu také vznikne metodika na podporu počítačové gramotnosti.

 

Zpětná vazba ze strany absolventů kurzu

 

Tomáš: Bylo to příjemné, protože se mi někdo věnoval. Taky jsem si mohl dělat, co jsem chtěl, odpočinout si na gauči. Navzdory těm papírům na hlavu, co mám od doktorů, mě ten člověk tady dokázal něco naučit. Získal jsem poznatky k tomu stroji, umím to sám pustit. Je to pro mě kontakt s lidma.

 

Zdeněk: Zlepšil jsem se, to je perfektní. Starali se tady o nás včetně oběda, to bylo příjemné. Dobře tu ubíhal čas, ráno jsme přišli něco udělali, ten úkol a byl oběd a pak jsem si dělal sám a šlo se domů. Naučil jsem se to a chci s tím dělat. Učil jsem se jako žák ve škole. To je perfektní.

 

Věra: Nikdy předtím jsem s tím nedělala. Jsem spokojená, hodně jsem se naučila. Využití – nevím, asi ne, možná se naučím hledat inzeráty a zkusím si psát doma s dcerou.

 

Antonín: Pomohlo mi to hodně. Měl jsem v tom roky nepořádek. Budu to používat, moc to pomohlo, je to moje komunikace, protože mi lidi špatně rozumí. Snad to doma půjde, uvidím. Tady jsem se mohl zeptat, když něco nešlo.

 

Luboš: Naučil jsem se hodně, měl jsem přístup k internetu. Jsem spokojený. Zkoušel jsem si hledat na internetu práci a hrál hry. Bylo to dobré.

 

Petr: Naučil jsem se hodně. Jsem spokojený. Učil jsem se hledat na internetu. Co jsem se naučil bych využil v práci.

 

Ladislav: Naučil jsem se psát na notebooku. Rychleji a lépe psát. Bylo to dobrý. Založil jsem si webovou stránku, budu mít svoje stránky a budu tam psát svoje příběhy. Byl jsem se vším spokojený.

 

Metodika počítačového kurzu

V návaznosti na počítačový kurz pro klienty Dílen tvořivosti vznikl během projektu Mám co nabídnout metodický materiál, který je zpřístupněn ZDE. Smyslem materiálu je umožnit dalším poskytovatelům sociálních služeb, zájmovým skupinám či vzdělavatelům v oblasti informačních technologií využít know-how získané během projektu Mám co nabídnout. Metodický podklad vznikl v rámci spolupráce Dílen tvořivosti s Teologickou fakultkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jeho autorem je Zdeněk Toušek.

Sociálně kulturní festival Struhadlo

Festival si klade za cíl rozšířit možnosti integrace osob ohrožených sociálním vyloučeném do většinové společnosti pomocí kulturních a vzdělávacích akcí. Snahou našeho sdružení je realizace pravidelné integrační akce, která by probíhala pravidelně v průběhu měsíce října v Dílnách tvořivosti, umístěných v bezbariérových prostorách areálu Jedličkova ústavu a škol na Vyšehradě.

 

Cílovou skupinou festivalu jsou mladí lidé se ZP (zejména uživatelé služeb o.s. Dílny tvořivosti, studenti a absolventi Jedličkova ústavu a škol), z nichž někteří se aktivně podílejí na realizaci projektu, lidé se ZP a jejich rodinní příslušníkům, zainteresovaná odborá i laická veřejnost. Tematicky je festival zaměřen na problematiku lidských práv a integrace osob s postižením, přičemž naší snahou je, aby byla témata zpracována s ohledem na cílovou skupinu a to jak obsahově, tak formálně. Tzn. např. přímá vystoupení souborů, kde účinkují lidé s postižením, filmové či divadelní tituly, témata přednášek, které obsahují jednotlivé aspekty života lidí ohrožených sociálním vyloučením.

 

Projekt podpořili: rok 2011- Masážní studio Thai Fit, Algida, AP Stavby, Kosmetické studio Si-Mona, Keramika Božena Kolská, Universe Agency, Mamacoffee, Casa Latina El Sitio, Vinka.org, Jedličkův ústav, Borůvka o.s., OSA, co nás baví. Zvláštní poděkování patří také našim drobným dárcům, účinkujícím a všem našim dobrovolníkům, bez kterých by tento festival neproběhl. rok 2006- Městská část Praha 2, Diplomatic Ladies Association, Unicef rok 2005- Nadace Jedličkova ústavu Praha, Fond drobného dárcovství Českého Telecomu, Provident Financial s. r. o., Nadace Divoké husy, Tiskárna Vyšehrad, Projekt Struhadlo rok 2004- Serono Pharma Services s. r. o., Provident s. r. o., Nadace současného umění Praha, Jeden svět

Projekt Vlajková loď

„Vlajková loď“ – projekt soutěže pro studenty středních, vyšších a vysokých uměleckých škol na návrh nového výrobku do ergoterapeutické dílny, uskutečňovaný v období leden – duben 2006.

 

Cílem projektu bylo obohatit dílenskou produkci pořádající organizace o nový druh výrobku, který by se stal jakýmsi jejím emblémem, její „vlajkovou lodí“ a zároveň zapojit klienty Dílen tvořivosti, aby se v rámci programu pracovní terapie podíleli na návrhu podoby a výrobního postupu tohoto produktu. V rámci neformálních workshopů došlo k setkání soutěžících a uživatelů služeb DT, během nichž soutěžící konzultovali své nápady a postupy přímo s budoucími výrobci. Ti si prohloubili své schopnosti komunikovat a vyjadřovat své představy a potřeby.

 

Projekt podpořili Nadace Divoké husy a Nadace Naše dítě.