Zvyšuje se příspěvek na péči

V roce 2019 dojde ke zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti (úplná závislost) na 19 200 Kč u osob (shodně dospělých i dětí) nevyužívajících pobytové sociální služby. V souvislosti s tímto zvýšením dochází od 1. července 2019 také ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni závislosti o 4 000 Kč u osob nevyužívajících pobytové sociální služby, u dospělých to je na 12 800 Kč, u dětí na 13 900 Kč. Zvýšením příspěvku na péči dojde k posílení finančních zdrojů jeho příjemců a tím ke snížení tlaku na poskytování pobytových sociálních služeb. Tyto osoby budou moci déle zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí a využívat terénní a ambulantní služby. Účinnost u příspěvku ve IV. stupni nastává prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, u III. stupně je účinnost stanovena dnem 1. července 2019.

Internetové stránky Přes bariéry

Základním předpokladem nezávislého života je především volný pohyb. S touto myšlenkou připravila Pražská organizace vozíčkářů stránky, jejichž prostřednictvím chce nabídnout co nejvíce užitečných informací, které pomohou bariéry nejrůznějšího druhu překonávat. Na stránkách Přes bariéry.cz najdete informace o přístupnosti či nepřístupnosti mnoha veřejných objektů (od nemocnic, úřadů a škol až po restaurace, knihovny nebo muzea), veřejné dopravy a zeleně.

Pečuj doma

Diakonie ČCE pořádá cyklus kurzů Pečuj doma, který proběhne v lednu a v únoru v pražské Ústřední vojenské nemocnici a který podporuje a vzdělává laické pečující, tedy osoby, které se starají (nebo plánují starat) o svého nemocného příbuzného v domácím prostředí. Kurzy pokrývají mnoho různých aspektů pečování, a proto jsou vhodné i pro naprosté laiky, své si v nich však najdou i zkušení pečující. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je pro účastníky zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem přihlásit. Více informací je k nalezení na: https://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/kurzy-pecuj-doma-od-18-1-2019-v-uvn-praha/

Novinky v rehabilitaci motoriky

Rehabilitační ústav Kladruby získal s pomocí Vodafonu pro své klienty novou autorehabilitační vychytávku – vozík Freee. Ten využívá samobalanční technologii a je vhodný například pro paraplegiky, kvadruplegiky, lidi s roztroušenou sklerózou, dětskou mozkovou obrnou či jinými onemocněními omezující pohyb. Vozík se ovládá jemnými pohyby a tímto během jízdy dochází k intenzivní stimulaci svalů trupu. Technologie pro zajištění konektivity navíc umožňuje registrovat pohyb klienta a monitorovat jeho bezpečnost.
V Rehabilitačním ústavu Kladruby také využívají jako jediné zařízení v České republice robotický skeleton Ekso GT. Jde o speciální robotickou pomůcku, bionický oděv, který osobám po zranění páteře dává naději na obnovení pohybových funkcí či urychlení rehabilitace.

Víte co je afázie?

Když se setkáte s člověkem po poranění nebo poškození mozku, může se stát, že mu nerozumíte nebo on nerozumí vám. Příčinou může být porucha zvaná afázie. O co se jedná? Jde o vážnou a komplikovanou poruchu řeči, která vznikla jako následek poškození mozku (poškození řečových center zpravidla v levé mozkové hemisféře). To mohlo nastat při cévní mozkové příhodě, úrazu hlavy, nádorovém nebo zánětlivých onemocněních apod.
Afázie se může projevovat jako obtíže v porozumění mluvené řeči nebo jako obtíže při vlastním řečovém projevu.
Může dojít až k úplné ztrátě porozumění významu slyšených slov, přes obtíže v porozumění složitějším vztahům ve větě, po sníženou schopnost orientovat se v delším projevu. Poruchy porozumění jsou velmi časté a mohou mít za následek mnohá drobná i vážnější nedorozumění. Naslouchání řeči je pro osoby s afázií vždy namáhavější a únavnější.
Pro někoho je naopak obtížné pohotově najít vhodné slovo nebo danou věc správně pojmenovat. Někdo může slova komolit (např. čopuchy místo punčochy), nebo slova ve větě správně seřadit (táta boty nový). V nejvážnějších případech může dojít k úplné ztrátě řeči
Neschopnost vybavit se správná slova či slovům rozumět ale neznamená ztrátu rozumových schopností!

Lidem po poškození mozku může pomoci klinický logoped!

Při obtížích při mluvení, vyslovování nebo polykání může pomoci klinický logoped. Kdy je jeho péče vhodná? Když si nevybavujete nebo zaměňujete slova, nemůžete vyjádřit myšlenku, lidé vám nerozumí nebo vy nerozumíte jim. Když se vám obtížně mluví nebo se vám změnil hlas. Když kašlete při pití čaje, vypadávají vám sousta z úst, nebo se vám lepí sousta na patro.
S klinickým logopedem můžete například nacvičovat výbavnost slov, souvislý mluvní projev, porozumění mluvené řeči, koordinaci dechu s mluvou, správné používání hlasu nebo posilovat funkci polykacích svalů.
Adresář klinických logopedů najdete na www.klinickalogopedie.cz.

Jak by měla vypadat správná rehabilitace u lidí po poranění a poškození mozku?

V ideálním případě by měla být dostupná a efektivní, včasná, komplexní a zahrnovat individuální posouzení potřeb každého pacienta či klienta. Cílem je získat zpět co největší fyzickou, psychickou, sociální a životní pohodu.
Rehabilitace může probíhat v různých zařízeních – zdravotnických, sociálních, školských ale i v domácím prostředí, může být poskytovaná dlouhodobě i krátkodobě, ale i jednorázově. V akutní fázi jde o záchranu života a stabilizace životních funkcí pacienta. Další (subakutní) fáze pobíhá na běžném lůžku, za přispění lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a dalších odborníků jako jsou ergoterapeuti, logopedi, psychologové.
Po propuštění ze zdravotnického zařízení je ideální pokračovat v rehabilitaci v rehabilitačním ústavu nebo lázních, na rehabilitační klinice nebo v rehabilitačním stacionáři. V domácím prostředí pak navazuje více či méně dlouhodobá podpora sociálních služeb.
Rehabilitaci má vždy zajišťovat celý tým odborníků, tzv. multidisciplinární tým. Ten zahrnuje rehabilitačního lékaře, psychologa, logopeda, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka i zdravotní sestru.

Multidisciplinární tým v rehabilitace lidí po poranění nebo poškození mozku

Základem fungování multidisciplinárního týmu je spolupráce různých odborníků. Každý z nich je nezastupitelný a nenahraditelný, má své pevné místo a roli.
Takový tým provádí diagnostiku, navrhuje dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plán, spolupracuje s odborníky dalších profesí a nakonec zpracovává závěrečnou rehabilitační zprávu. Jeho přínosem je posouzení pacientových možností i problémů z pohledu nejrůznějších oborů, individuální přístup k pacientům i stanovení odpovídajících prostředků rehabilitace.
A z koho se tedy ideální multidisciplinární tým skládá? Je to rehabilitační lékař, psycholog, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální pedagog, sociální pracovník, zdravotní sestra a další specialisté (např. protetik, biomedicínský inženýr). Nedílnou součástí je i rodina pacienta a jeho přátelé.

Co znamená, když se řekne – malý slovník odborných termínů

Afázie – porucha řeči
Afonie – porucha hlasu
Alexie – porucha schopnosti čtení
Amnézie – porucha paměti
Anosmie – ztráta čichu
Apraxie – porucha naučených, vžitých pohybů
Ataxie – porucha koordinace
Dystonie – porucha svalového napětí
Etiologie – příčina choroby
Hemiplegie – ochrnutí jedné poloviny těla
Kognitivní – poznávací (schopnosti jako paměť, pozornost, soustředění)
Konfabulace – smyšlenka, projev poruchy paměti
Kortikální – týkající se mozkové kůry
Neuritis – zánět nervů
Propriocepce – vnímání vlastního těla
Vestibulární ústrojí – ústrojí rovnováhy umístěné ve vnitřním uchu